Το Γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο συστήθηκε το έτος 2006. Η σημαντική αύξηση των πελατών του γραφείου και των ανατιθέμενων σε αυτό υποθέσεων οδήγησε το έτος 2013 στην ανάγκη μεταστέγασης του δικηγορικού γραφείου στη σημερινή του έδρα

Πρωταρχικός στόχος του γραφείου είναι η εξυπηρέτηση των εντολέων μας με υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με την ευνοϊκότερη οικονομική μεταχείριση.

Βασική μας αρχή είναι η αναζήτηση και εξεύρεση αποτελεσματικών αλλά και εναλλακτικών λύσεων όπου επιτρέπεται, ως επίσης και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων, πάντοτε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εντολέα μας.

Η στενή προσωπική επαφή και συνεργασία με καθένα εκ των πελατών μας εξασφαλίζει την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του. Ταυτόχρονα, η εξαντλητική επεξεργασία όλων των
νομικών θεμάτων, από τους άριστα καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες του γραφείου μας, παρέχει στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που απευθύνονται σε εμάς τη βεβαιότητα ότι η υπόθεσή τους θα αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Στα πλαίσια αυτά το γραφείο κατόρθωσε να επιτύχει τη μόνιμη και διαρκή συνεργασία με πολύ γνωστές εταιρείες (παροχής υπηρεσιών, εμπορικές, βιοτεχνικές, κατασκευαστικές) που δραστηριοποιούνται από ετών σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Οι τομείς δραστηριότητας του γραφείου είναι :

Βασική μέριμνα του Γραφείου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στον πελάτη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο στις εν γένει υπηρεσίες του. Αρχή μας είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.