Νέα

Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είναι μία ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Aρχικά, συστάθηκε ως Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70Β΄ του ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και πλέον λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄170), ως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.

Βόμβα ΔΕΔ επί της παραγραφής

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΔΕΔ προέβη εσχάτως σε μία διαφορετική ερμηνεία των προβλεπομένων υπό τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 διατάξεων περί της παραγραφής.

Ως προς το ιστορικό της υποθέσεως, φορολογούμενοι προέβαλαν ισχυρισμό περί παραγραφή, προς το σκοπό ακύρωσης επιβληθέντων σε βάρος τους προστίμων, διά ενδικοφανών προσφυγών. Κατά τις υπό κρίση διαχειρίσεις, οι φορολογούμενοι είτε δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση είτε υπέβαλαν αυτή εκπροθέσμως.

ΔΕΔ – Δεκαπενταετής η παραγραφή και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2238/1994

Με τρεις πρόσφατες αποφάσεις της η Δ.Ε.Δ. απέρριψε τις ενδικοφανείς προσφυγές φορολογουμένων οι οποίοι ισχυρίσθηκαν ότι τα πρόστιμα που τους είχαν επιβληθεί από τις ελεγκτικές αρχές, αφορούσαν παραγεγραμμένες χρήσεις. Και στις τρεις αποφάσεις οι φορολογούμενοι είχαν υποπέσει στην παράβαση της μη υποβολής δήλωσης, αλλά και στην υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης.

Επισημάνσεις επί των εκδοθεισών αποφάσεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ως γνωστόν, κατά τα έτη 2006 έως 2010, οι Ελληνικές Τράπεζες χορήγησαν ή μετέτρεψαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο σε περίπου 70.000 δανειολήπτες, οι οποίοι, λόγω της επελθούσας αλλαγής της ισοτιμίας και της ανατίμησης του φράγκου, ευρέθησαν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά θέση ή και σε αδυναμία εκπλήρωσης των μηνιαίων δανειακών υποχρεώσεών τους.

Απόφαση του ΣτΕ περί της αντισυνταγματικής διαδοχικής παρατάσεως της προθεσμίας παραγραφής

Του Γεωργίου Σπ. Ευσταθόπουλου, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, σε συνεργασία με τον Γεώργιο Αθ. Δαλιάνη, οικονομολόγο – φορoτεχνικό και Ιδρυτή του Ομίλου ARTION AE.

Ως γνωστόν, διά της υπ΄ αρ. 675/2017 αποφάσεως του Β’ Τμήματος του ΣτΕ, το μείζον ζήτημα της πρακτικής της Διοίκησης να παρατείνει συνεχώς την προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για τον καταλογισμό προστίμων, φόρων, τελών κ.λ.π. με συγκεκριμένους νόμους (και δη τους Ν. 3513/2006, 3697/2008, 3790/2009 και 3842/2010) παραπέμφθηκε προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας.

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος – Χρόνος υποβολής ανακλητικής φορολογικής δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος

Με αφορμή την υπ΄ αρ. 425/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε πρόσφατα μία απόφαση, με την οποία επιλύεται οριστικά ένα ζήτημα που απασχολεί φοροτεχνικούς και φορολογούμενους και αφορά στο χρόνο υποβολής ανακλητικών φορολογικών δηλώσεων, επί τη βάσει των οποίων δύναται να προκύψει θέμα επιστροφής φόρου, ως επίσης και στο χρόνο έναρξης της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του φορολογούμενου να απαιτήσει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Ο χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων

Εισαγωγικά, επισημαίνεται ότι η Παραγραφή αφορά στο χρόνο εντός του οποίου η φορολογική-ελεγκτική Αρχή έχει το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα και όχι να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.

Τούτο σημαίνει ότι η έναρξη του φορολογικού ελέγχου ΔΕΝ διακόπτει την προθεσμία της παραγραφής. Η προθεσμία της παραγραφής διακόπτεται κατά το χρονικό εκείνο σημείο που η αρμόδια Αρχή κοινοποιεί την οριστική της πράξη, με την οποία καταλογίζει συγκεκριμένο ποσό φόρου ή προστίμου (ή τέλους ή εισφοράς) στον φορολογούμενο.

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς καταλογισμό Φόρων και Προστίμων

Του Γεωργίου Σπ. Ευσταθόπουλου, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, εξειδικευθείς στο Φορολογικό Δίκαιο και συνεργάτη της Artion A.E.

Οι προσφάτως εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, οι επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις των φορολογουμένων και οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις (Ν. 4446/2016) επιβάλλουν την επιχειρούμενη δια του παρόντος άρθρου πληρέστερη, κατά το δυνατόν, πληροφόρηση των φορολογουμένων προς άρση οιασδήποτε τυχόν δημιουργηθείσας συγχύσεως.

Σύγχυση από τις αποφάσεις Μητρόπουλου – Χατζηγιάννη

Του Γιώργου Δαλιάνη

με τη συνεργασία του Γιώργου Ευσταθόπουλου

Η έκδοση ευνοϊκών δικαστικών αποφάσεων επί φορολογικών καταλογισμών σε βάρος του καθηγητή και τέως αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αλέξη Μητρόπουλου και του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη, προκάλεσε ποικίλες απορίες κι ερωτήματα τα οποία τέθηκαν  μαζικά υπόψη μας, κυρίως από  φυσικά  αλλά και νομικά πρόσωπα.

Σε απάντηση αυτών και κυρίως προς άρση της συγχύσεως που δημιουργήθηκε, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, εξέδωσε δύο αποφάσεις, μια για τον καθηγητή και τέως αντιπρόεδρο της Βουλής και μια για το γνωστό τραγουδιστή, κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο ακολούθως έκρινε οριστικώς επί της φορολογικής διαφοράς του κ. Χατζηγιάννη.
Με την υπ΄ αρ. 1623/2016 απόφαση, που αφορά στον κ. Μητρόπουλο, το ΣτΕ έκρινε επί της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να καταλογίσει ΠΡΟΣΤΙΜΑ του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Η Παροχή Νομικών Και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Κατά Τον Φορολογικό Έλεγχο

Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και κυρίως οι σύγχρονες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο καθιστούν σήμερα επιτακτική την ανάγκη παροχής νομικών υπηρεσιών από το στάδιο του φορολογικού ελέγχου, κατά παρέκκλιση της διαμορφωθείσας μέχρι σήμερα αντίληψης ότι η συμμετοχή νομικού απαιτείται στο στάδιο της δικαστικής αντιμετώπισης ενός φορολογικού καταλογισμού και μόνο.

Βασική μέριμνα του Γραφείου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στον πελάτη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο στις εν γένει υπηρεσίες του. Αρχή μας είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.