Εμπράγματο Δίκαιο

Έλεγχοι Τίτλων, Εμπράγματες Ασφάλειες (υποθήκες, προσημειώσεις), Οριζόντιες ιδιοκτησίες, Απαλλοτριώσεις, Αγωγές αναγνωρίσεως δικαιούχου, Αγωγές καθορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας, επιδικάσεις – προσκυρώσεις- κατακυρώσεις, Εργολαβικά, Μισθωτικά Θέματα, Εμπορικές και Ιδιωτικές Μεταβιβάσεις, αγωγές προστασίας νομής και κυριότητας ακινήτων, Πολεοδομικά και Χωροταξικά Θέματα.

Βασική μέριμνα του Γραφείου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στον πελάτη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο στις εν γένει υπηρεσίες του. Αρχή μας είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.