Δημόσιο Δίκαιο- Δημόσια Έργα Δημόσιες Προμήθειες

Δημόσιοι Διαγωνισμοί και Δημόσιες Συμβάσεις. Διαπραγματεύσεις για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς, Προετοιμασία της Συμμετοχής και Υποβολή Εγγράφων, Νομική Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης. Διαπραγμάτευση και Προετοιμασία Συμβάσεων Κατασκευών, Ερμηνεία Σταθερών Όρων, Προετοιμασία και Χειρισμός Απαιτήσεων, Προσφυγές ενώπιον των σχετικών Διοικητικών Επιτροπών και Δικαστηρίων αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

All Our Services

Πελάτες του Γραφείου μας είναι ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρηματικοί όμιλοι, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και ιδιώτες, τόσο ατομικά, όσο και μέσω συλλόγων και σωματείων.

Εμπράγματο Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Έλεγχοι Τίτλων, Εμπράγματες Ασφάλειες

Read more
Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Διαφορές που ανακύπτουν από αστικές σ

Read more
Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογία φυσικών και νομικών προσώπω

Read more
Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Εμπορικές Συμβάσεις, Συγχωνεύσεις και

Read more
Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εργατικές

Read more
Δημόσιο Δίκαιο- Δημόσια Έργα Δημόσιες Προμήθειες

Δημόσιο Δίκαιο- Δημόσια Έργα Δημόσιες Προμήθειες

Δημόσιοι Διαγωνισμοί και Δημόσιες Συμ

Read more
Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Στον τομέα της πνευματικής και βιομηχ

Read more

Βασική μέριμνα του Γραφείου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στον πελάτη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο στις εν γένει υπηρεσίες του. Αρχή μας είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.